ليست قيمت هاست لينوکس سازماني:

 

نام سرويس Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7
فضا (space) 100MB 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB
پهناي باند (bandwidth) 7GB 12GB 25GB 40GB 70GB 120GB 200GB
تعداد ايميل (email account) نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
بانک اطلاعاتي نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
زير دامنه (subdomain) نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
Park دامين
Addon دامين 1 2 4 8 10 15
کاربر ftp(ftp account) نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
PHP 5.x
CGI
کنترل پانل cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3
PHP 5.x
پشتيباني فني 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته
قيمت به ريال 600,000 1,000,000 1,900,000 3,750,000 6,000,000 9,990,000 18,000,000

* سرور بر روی کشور ایران می باشد.