امكانات نسخه پايه (Basic )

 
 • دفترچه تلفن به منظور تعريف ، ويرايش و حذف اطلاعات اشخاص

 • امكان تعريف تعداد نامحدود شماره موبايل براي هر شخص

 • امكان جستجوي پيشرفته در دفترچه تلفن

 • امكان مشاهده پيامهاي وارده و صادره براي هر شخص با جستجوي دفتر تلفن

 • امكان چاپ ليست اشخاص حاصل از جستجو

 • امكان ارسال اطلاعات اشخاص به فايل اكسل

 • امكان دريافت اطلاعات اشخاص جديد از فايل اكسل

 • امكان گروه بندي اشخاص بانتايج حاصل از جستجو

 • امكان عضويت يك شخص در گرو ه هاي متعدد

 • ارسال پيامك با امكانات ذيل

 • انتخاب اشخاص

 • انتخاب گروه ها

 • انتخاب محدوده اي از شماره ها

 • تعيين زمان ارسال

 • تعيين مناسبت ارسال براي پيگيري هاي بعدي

 • انتخاب پيامهاي آماده به جاي تايپ پيام

 • درج كليد واژه هاي هوشمند جهت ارسال پيام با نام اشخاص

 • ارسال پيام تبريك تولد در موعد مقرر به صورت خودكار

 • صندوق پيامهاي وارده (Inbox ) با امكان جستجوي پيامها با تفكيك بر مبناي نوع يا مشخصات پيام

 •  ارسال پاسخ براي پيامهاي وارده با انتخاب پيام مورد نظر

 • امكان حذف پيامهاي وارده مورد نظر

 • امكان ارسال پيامهاي وارده به فايل اكسل

 • امكان چاپ پيامهاي وارده مورد نظر

 • صندوق پيامهاي صادره (Outbox ) با امكان جستجوي پيامها با تفكيك بر مبناي نوع يا مشخصات پيام

 •  مشاهده وضعيت پيامها از نظر ارسال

 • امكان ارسال مجدد پيامهاي ارسال ناموفق

 • امكان حذف پيامهاي صادره مورد نظر

 • امكان ارسال پيامهاي صادره به فايل اكسل

 • امكان چاپ پيامهاي صادره مورد نظر

 • امكان تعريف پيامهاي آماده با استفاده از كليد واژه هاي هوشمند

 • امكان تعريف ليست سياه

 • امكان تعريف عملكرد لسيت سياه براي پيام هاي وارده يا صادره و يا هر دو مورد

 • امكان استفاده از GSM Modem به عنوان بستر مخابراتي جهت ارسال و دريافت

 • امكان استفاده از SMS Box (ارسال اينترنتي) به عنوان بستر مخابراتي جهت ارسال و دريافت

 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات

 • امكان تعريف كاربران سيستم به صورت نامحدود با تفكيك دسترسي به اجزاي مختلف سيستم

 
امكانات نسخه پيشرفته (Advance )
 
نسخه پيشرفته علاوه بر پشتيباني از كليه قابليت هاي نسخه پايه امكانات ذيل را در اختيار كاربران قرار مي دهد
 
مديريت مسابقات
 
 • تعريف مسابقات با تعيين زمان شروع وپايان
 • تعيين جوايز مسابقات به تفكيك نوع و تعداد
 • امكان تعريف پيام پاسخ براي كليه شركت كنندگان در مسابقه به صورت خودكار
 • نمايش آمار شركت كنندگان در مسابقه به تفكيك پاسخ هاي درست و نادرست
 • انتخاب شركت كنندگان در قرعه كشي از بين اشخاص ثبت شده در دفترچه تلفن و يا همه شركت كنندگان در مسابقه
 • امكان قرعه كشي و تعيين برندگان
 • امكان جستجو در بين برندگان مسابقات قبلي
 • امكان تعريف شناسه براي مسابقات به عنوان پيشوند در آغاز پيام

 

پاسخگوي هوشمند

 
 • امكان تعريف پاسخ هاي آماده براي براي سوالات(پاسخگوي هوشمند) با تعيين زمان شروع وپايان
 • امكان استفاده از كليد واژه هاي هوشمند در متن پيام به منظور ارسال پاسخ متناسب با مشخصات اشخاص
 • جستجو و نمايش پاسخ هاي تعريف شده
 • نمايش نمودار وضعيت آماري سوالات انجام شده و سوالات پر طرفدار
 • امكان تعريف شناسه براي پاسخگوي هوشمند به عنوان پيشوند در آغاز پيام
 
نظر سنجي
 
 • امكان تعريف نظر سنجي به همراه ثبت محتويات گزينه ها با تعيين زمان شروع وپايان
 • امكان تعريف پيام پاسخ براي كليه شركت كنندگان در نظر سنجي به صورت خودكار
 • جستجو و نمايش نظر سنجي هاي  تعريف شده با توجه به محتويات سوال نظرسنجي و گزينه هاي مربوطه
 • نمايش نمودار وضعيت آماري شركت كنندگان در نظر سنجي به تكيك گزينه انتخاب شده
 • امكان تعريف شناسه براي نظر سنجي به عنوان پيشوند در آغاز پيام
 
نسخه سازماني (Enterprise )
 
هريك از دو نسخه پايه (Basis  ) و پيشرفته(Advance ) امكان استفاده به صورت تك كاربره و يا چند كاربره را دارا مي باشند . به نسخه چند كاربره  در محيط شبكه ، نسخه سازماني اطلاق مي گردد.